Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti


Osoba zadužena za nepravilnosti – odluka

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama za privatne osobe OB-10

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije za privatne osobe OB-10

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama za pravne osobe OB-11